Utskrift

Lover for Norsk Alaskan Malamute klubb

Stiftet 19. mai 2007
Vedtatt av årsmøtet den 1. september 2007
Inklusive endringer vedtatt av årsmøter 24.05.2008, 21.03.2009 og 05.04.2014.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den ( ).

Kap.1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområder

Klubbens navn er Norsk Alaskan Malamute Klubb.
Her forkortes til NAMK.
NAMK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK) og omfatter rasen Alaskan Malamute. Klubben har sete og verneting i Oslo.

§1-2 Formål

NAMK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. NAMK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer
a) Årsmøte
b) Ekstraordinært årsmøte
c) Styre
d) Valgkomite

Kap.2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-1-1 Æresmedlem

Æresmedlem: Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubben æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte [navn på klubb] og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NAMK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert
gjeld til klubben
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjon

Norsk Kennel Klubs lover Kap. 7 Disisplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap.3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1.juni.
Årsmøter fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutninger om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:
Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten det år årsmøtet avholdes.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. juni og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Tidsfristene kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere.
 
Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Undertegnet Årsberetning
- Undertegnet regnskap med revisors beretning
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 6 uker før møtedato
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 6 uker før møtedato

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet behandler
- Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
- Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen og tellekorps.
- Årsberetning.
- Regnskap med revisors beretning.
- Budsjett for neste år.
- Planer for drift og aktivitet neste år.
- Saker som står oppført på dagsorden.
- Valg av:
-Leder for 2 år
-Nestleder for 2 år
-3 styremedlemmer for 2 år
-2 varamedlemmer for 1 år
-Revisor med vararevisor
-Leder valgkomite og 2 valgkomitemedlemmer, samt 1 vararepresentant

Personer som er dømt for dyremishandling etter ‘’Lov om dyrevern’’ (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det. Møtet avholdes innen 8 uker etter at kravet er fremme og innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

Kap.4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som alle velges av årsmøtet.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å

a) Lede klubben mellom årsmøtene.
b) Avholde årsmøte.
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
e) Oppnevne komiteer, redaktør og representanter for klubben
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region.
g) Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.
h) Utarbeide retningslinjer for komiteer, redaktør og representanter.
i) Oppnevne representant til NKK-regionen.

Kap.5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 vararepresentant. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap.6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av
disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§6-5 Representanter

Representanter skal ivareta klubbens interesser i geografisk bestemte områder.

Definisjoner:

Absolutt flertall
Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
 
Kvalifisert flertall
Mer en spesifisert størrelse (f. eks. 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.